نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 9 – ریاضی هفتم

2018
مارس 19

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۲۴ ریاضی هفتم

یک تاس را 10بار بیندازید و نسبت تعداد دفعاتی را که عدد زوج آمده، به تعداد کل آزمایش ها، پیدا کنید و با یک کسر نمایش دهید.

احتمال زوج بودن عدد روی تاس را محاسبه کنید و با یک کسر نمایش دهید.

آیا این دو کسر همیشه با هم برابرند؟

آیا ممکن است این دو کسر با هم برابر باشند؟

آیا می توان گفت که وقتی تعداد آزمایش ها زیاد می شوند، انتظار داریم که این دو کسر تقریباً برابر شوند؟

یک تاس را ده بار پرتاب می کنیم . تعداد دفعات زوج آمدن نسبت به تعداد کل پرتاب را پیدا می کنیم.

پرتاب تاس در ده بار :

3,5,5,{\color{blue}{2}},{\color{blue}{6}},1,1,1,{\color{blue}{4}},{\color{blue}{2}}

محاسبه نسبت :

نسبت تعداد دفعات زوج آمدن به کل پرتاب ها = \boxed{\frac{4}{10}}