نوشته‌های پیوسته با: نمودارها و تفسیر نتیجه ها – ریاضی هفتم

2018
مارس 19

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هفتم

دانش آموزان اوّل تا سوم چند دبیرستان پولی را که برای جشن نیکوکاری جمع آوری کرده اند، با 4نمودار مختلف نشان داده اند. کدام نمودار برای این موضوع مناسب تر است؟ چرا؟

با توجه به نمودارها به سوال پاسخ می دهیم.

نمودار دبیرستان شهید نوری بهتر است . چون با استفاده از آن می توان بیشترین و کم ترین مقدار جمع آوری شده را مشاهده کرد.

2018
مارس 19

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هفتم

با توجّه به نمودار، جدول داده ها را کامل کنید.

با توجّه به نمودار تغییرهای دما را توصیف کنید.

تغییر دما بین کدام ساعت ها بیشتر بوده است؟ فکر می کنید این نمودار مربوط به کدام فصل سال است؟ چرا؟

جدول را کامل می کنیم. و به سوالات پاسخ می دهیم.

زمان 6صبح 9صبح ظهر 3بعد از ظهر 6بعد از ظهر
درجه
حرارت
20^\degree 25^\degree 30^\degree 35^\degree 20^\degree

بیشترین تغییر دما بین ساعت 3بعد از ظهر تا 6بعد از ظهر می باشد.

با توجه به تغییرات دما بین ساعات صبح و بعد از ظهر می توان گفت این نمودار مربوط به ماه تابستان می باشد.

2018
مارس 19

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هفتم

تعداد دانش آموزان پایهٔ اوّل، دوم و سوم دبستان یک مدرسه در نمودار زیر نشان داده شده است.

هر 10دانش آموز را با یک نشان داده و نمودار تصویری زیر را کامل کنید.

نمودار را کامل می کنیم.

2018
مارس 19

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هفتم

جدول روبه رو تعداد و شمارهٔ کفش ساکنان یک ساختمان را نشان می دهد. اگر در یک مغازه فقط کفش های کوچک تر از شمارهٔ 40فروخته شود، چند نفر از ساکنان این ساختمان می توانند از این مغازه کفش بخرند؟

شماره کفش چوب خط تعداد
36 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid
37 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid
38 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid \mid
39 \cancel{\mid \mid \mid \mid}
40 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid
41 \mid \mid \mid
42 \cancel{\mid \mid \mid \mid}
43 \mid \mid \mid

جدول را کامل می کنیم و به سوال پاسخ می دهیم.

شماره کفش چوب خط تعداد
36 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid 6
37 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid 7
38 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid \mid 8
39 \cancel{\mid \mid \mid \mid} 5
40 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid 6
41 \mid \mid \mid 3
42 \cancel{\mid \mid \mid \mid} 5
43 \mid \mid \mid 3

6+7+8+5= \boxed{26}

26نفر می توانند از این مغازه کفش تهیه کنند.